UIDIGI (TNC2)

Den här sidan går igenom de parametrar som krävs för att UIDIGI ska stödja de aktuella rekommendationerna. Mer information om UIDIGI och hur du kommer igång finns att läsa här.

Förord:

UIDIGI är en programvara skapad av Marco Savegnago (IW3FQG) för att kunna använda ett TNC2-modem (eller TNC2-klon) som digipeater för APRS, Automatic Packet Reporting System. APRS är ett registrerat varumärke av Bob Bruninga, WB4APR.

Informationen på denna sida bygger på information från Bob Bruninga (WB4APR) och IARU Reg.1

Originaltexten är sammanställd av Tim Cunningham (N8DEU) och finns att läsa på www.aprs.org och www.qsl.net/n8deu/uidigi_eprom_settings.htm.

UIDIGI-parametrar

Förklaring av parametrar för användning av UIDIGI i Sverige.


DigipeaterCallsign

// Anger digipeaterns anropssignal (med ev. SSID)

DigipeaterCallsign = SK4BW-2

 Ange digipeaterägarens anropssignal, t.ex förening eller privatperson. Om du har flera digipeatrar tilldelar du digipeatrarna olika SSID enligt riktlinjerna för SSID.

I exemplet anges att denna digipeater tillhör föreningen SK4BW.


DigipeaterAlias

// Anger digipeaterns alias

DigipeaterAlias = UIDIGI

Den förvalda inställningen rekommenderas oförändrad. Vid behov kan dock digipeatern tilldelas ett alias förknippat med dess QTH (BLGE etc.), ange då dess namn här.

Observera att ingen anropssignalsersättning kommer att ske på denna parameter.

 

InfoText

// Infotext för digipeatern, upp till 80 tecken

InfoText = UIDIGI 1.9 BETA 3

Den förvalda texten behöver normalt inte ändras men kan ändras om så önskas. Se avsnitt Beacon1Text för tips på textformatering för displayer på TH-D7 och TM-D700.

  

NorthPath / SouthPath / EastPath / WestPath

Används när ett paket innehåller information om vidarebefordring i en viss riktning.

Vi använder inte denna funktion i SM.

 

BudList

// BudList Calls (ange upp till 8 anropssignaler som digipeatern ska ignorera, förvalt är detta fält tomt)

BudList =

BudList (som egentligen borde heta t.ex. IgnoreList) anger vilka anropssignaler digipeatern ska ignorera. Ange anropssignal utan SSID, digipeatern ignorerar samtliga SSID för den angivna anropssignalen. Finns störande stationer i närheten kan dessa anges i denna lista.

Obs! Tänk efter både en och två gånger innan du använder denna funktion. Felaktigt använd kan detta skapa osämja bland användare.


UIDigiCall

// UI Generic Calls (upp till 8 stycken)

UIDigiCall = WIDE7-7, WIDE6-6, WIDE5-5, WIDE4-4, WIDE4-1, WIDE5-2, WIDE6-3, WIDE7-4

Förklaring:

Identifierarna i listan ovan används för att hindra längre hopp än WIDE3-3. Det är ett effektivt filter som förhindrar användandet av långa hopp och minskar därmed onödig trafik i nätet.

När UIDIGI reagerar på någon av ovanstående identifierare skickar digipeatern paketet vidare en gång, samtidigt som den plockar bort information om antal hopp i det ursprungliga paketet. Därmed kommer inte paketet att skickas vidare av någon annan digipeater.

Paket med inställning upp till WIDE3-3 kommer dock att skickas vidare som vanligt.

Pga. begränsningen i UIDigiCall (max. 8 st.) stoppas tyvärr inte alla paket med inställningar högre än WIDE3-3, men begränsar dock trafiken avsevärt.

 

UIFloodCall

 // UI Flood Call (används för närvarande inte i Sverige)

 UIFloodCall = SS

 Förklaring:

SS representerar en lokal identifierare och kan till exempel vara en länsbokstav.

 Inställningen stöder paket med SSn-n och minskar SSID med 1 tills SSID är lika med noll.

Digipeatern håller koll på vad som skickats vidare under den tid som angetts i DuplicateSupression (förvalt 28 sekunder) och kommer inte att skicka vidare ett duplicerat paket inom denna tid.

 Exempel:

Om ett paket skickas med inställningen AL2-2 eller WIDE1-1,AL2-1 och "UIFloodOptions=6" och "UIFloodCall=AL" ger det följande resultat:

 

Ursprungligt paket:

1:a hoppet:

2:a hoppet:

N8DEU>APRS,AL2-2:

N8DEU>APRS,W4GPS-7*,AL2-1:

N8DEU>APRS,KE4ROC-7,AL2*:

Ursprungligt paket:

1:a hoppet:

2:a hoppet:

N8DEU>APRS,WIDE1-1,AL2-1:

N8DEU>APRS,W4GPS-7*,AL2-1:

N8DEU>APRS,W4GPS-7,KE4ROC-7,AL2*:

I exemplen ovan är UIFloodCall=AL och UIFloodOptions=6. Digipeaterns anropssignal sätts in före SSn-n. När SSn-0 nåtts sätts digipeaterflaggan efter SSn-0 istället för efter digipeaterns anropssignal.

 

 UITraceCall

 // UI Trace Call (spårbart med digipeaterns egna callsign)

 

UITraceCall = WIDE

 

Förklaring:

UITraceCall fungerar liknande UIFloodCall med undantaget att digipeatern sätter in sin egen anropssignal i paketet samtidigt som den minskar WIDEn-n med 1 tills SSID är lika med noll.

Exempel:

Om ett paket skickas med inställningen WIDE3-3 och UITraceCall=WIDE och UITraceOptions=2 ger det följande resultat:

 

Detta är det önskade och korrekta beteendet enligt rekommendationerna. 

 

 TxDelay

 // Txdelay (förvalt 30 = 300 ms)

 TxDelay = 30

  

Specifierar tiden för modemet att sända data efter det att PTT-utgången har aktiverats. Detta tillåter radion att hinna gå i TX-läge innan data sänds.

 TxDelay specifieras genom “n x 10 ms”. Förvalt värde är 30 vilket ger en fördröjning på 300 ms (30 x 10 ms).

Vilken inställning som bör användas beror på vilken radio som används. Om radion använder sig av ett mekaniskt TX-relä bör TxDelay anges till 30-50 (300-500 ms).

Ett mekaniskt relä ger ifrån sig ett ”klickande” ljud när du aktiverar sändaren.

Dagens sändare har dock elektronisk switchning för sändning. För dessa typer kan TxDelay anges till 10-30 (100-300 ms). 

Om fördröjningen är för kort kommer digipeatern inte att fungera tillfredställande och paketen kommer att tappas. Den förvalda inställningen är i de flesta fall tillräcklig.

Även om din radio klarar av kort fördröjning är det inte säkert att den mottagande radions squelch öppnar tillräckligt snabbt för att koda av paketet.

 

FullDuplex

 FullDuplex = 0 (förvalt)


FullDuplex används endast när digipeatern används på en crossbandslänk där sändare och mottagare använder olika frekvenser. För normal användning skall alltså värdet vara ”0”.

 

PPersistance 

PPersistance = 255

 

Detta är en AX25 link layer-parameter.

Den här inställningen tillsammans med SlotTime låter digipeatern sända paketet vidare omedelbart utan att vänta på att kanalen blir ledig.

Annat värde kan göra att digipeatern beter sig trögt och väntar på att skicka paketet vidare, vilket ibland kan innebära att paket hålls inne och skickas vidare långt senare.

 

Bakgrund:

En diskussion på APRS SIG i september 2003 handlade om att vissa justeringar borde göras för att minska antalet duplicerade paket över vissa digipeatrar. Det rekommenderas att parametrarna DWAT och UIDWAT skulle ändras till ”0”.

Eftersom UIDIGI inte stödjer dessa parametrar måste man istället ändra PPERSISTANCE=255 och SlotTime=1 vilket gör digipeatern mer aggressiv i sitt sätt att hantera paketen.

Dessa inställningar är så nära DWAIT=0 och UIDWAIT=0 som UIDIGI kan komma. 

PPersistance och SlotTime arbetar tillsammans och är relaterade till Kantronics parametrar: Persist, SlotTime, UIDwait, och DWAIT. Enligt rekommendationerna ska en digipeater aldrig vänta med att skicka ett paket vidare.

 

Förklaring:

Inställningen PPersistance=63 och SlotTime=10 ger en tidsekvens med ett slumpmässigt nummer genererat mellan 0 och värdet för PPersistance.

 

När ett paket är ställt i kö eller väntar på att skickas vidare, och DCD inte är aktiverat, tas ett beslut på att sända paketet vidare baserat på ett slumpmässigt tal mellan 0 och 255.

-          Om det slumpmässiga talet är mindre än PPersistance-värdet, skickas paketet vidare.

-          Om det slumpmässiga talet är större, aktiveras fördröjningen enligt SlotTime samtidigt som ett annat tal genereras slumpmässigt och processen startar om. Detta fortsätter tills det att ett slumpmässigt nummer är mindre än PPersistance-värdet.

Högt PPersistance-värde och låg SlotTime ger därmed aggressivare åtkomst till kanalen.

PPersistance=255 och SlotTime=1 är alltså det närmsta vi kan komma med UIDIGI för att matcha egenskaperna för DWAIT=0.


SlotTime 

SlotTime = 1

 

Förklaring:

Detta är en AX25 link layer-parameter.

Den här inställningen tillsammans med PPersitance låter digipeatern sända paketet vidare omedelbart utan att vänta på att kanalen blir ledig.

Annat värde kan göra att digipeatern beter sig trögt och väntar på att skicka paketet vidare, vilket ibland kan innebära att paket hålls inne och skickas vidare långt senare. 


Frack 

Frack = 5

Denna parameter anger tiden för timeout när du är uppkopplad mot digipeatern som sysop. 

 

Maxframe 

Maxframe = 4

 

Denna parameter anger gränsen för antal ej bekräftade paket när du är uppkopplad mot digipeatern som sysop.

 

Retry

Retry = 10

 

Denna parameter anger antalet återförsök för ej bekräftade paket när du är uppkopplad mot digipeatern som sysop.

 

RespTime

RespTime = 100

 

Denna parameter anger lägsta svarstid för att bekräfta paket när du är uppkopplad mot digipeatern som sysop.

 

 

LinkCheck 

LinkCheck = 18000

  Anger tid för timeout i sysop-läget.

 

 

DuplicateSuppression (UIcheck)

// Duplicate Packet Suppression Interval second

UIcheck = 30

 

DuplicateSuppression är ett värde specificerat i sekunder och bestämmer hur ofta ett duplicerat paket kan behandlas. När ett paket skickas vidare, ser timern till att inte tillåta samma paket att skickas vidare en gång till.

 

Exempel:

Om en användare skickar samma paket var 15:e sekund och DuplicateSuppression i digipeatern är inställt på 30 sekunder kommer digipeatern att ignorera paketet.

Digipeatern kommer endast att tillåta att paketet skickas vidare var 30:e sekund, trots att paketet hörts var 15:e sekund.

Paketet kan dock släppas igenom av digipeatern om paketet modifierats av en annan digipeater.

 

LoopSuppression

// Loop Packet Suppression Interval Mask

// 0x01 = Skicka inte vidare paket med samma ursprungligt call eller alias som digipeatern.

// 0x02 = Skicka inte vidare paket som redan har digipeaterns call i via-listan.

LoopSuppression = 3 (förvalt)

 

Den förvalda inställningen förhindrar digipeatern att skicka vidare samma paket två gånger.

 

HandleUISSID

// Behandlar olika SSID i destinations-call

HandleUISSID = 0

Funktionen används ej. 

 

ReplyToQuery

// Reply to Query

ReplyToQuery = 1 (förvalt)

 

Anger om digipeatern skall svara på frågan ?APRS?.

 

UIFLOODOptions

Används för närvarande inte i Sverige.

 

// UIFLOOD Algorithm flag

// bit 0 WIDEN-0 skickas vidare

// bit 1 sätt in egen callsign före WIDEN-n

// bit 2 sätt in reläflagga på WIDEN-0

// bit 3 ersätt WIDEN-0 med egen callsign

  

UIFloodOptions=6

 

Denna parameter bestämmer hur UIFloodCall hanteras. Värdet ”6” omfattar både ”bit 1” och ”bit 2”.

Detta innebär att SSn-n minskas, digipeaterns callsign sätts in före SSn-n, och reläflagga sätts vid digipeaterns callsign tills SSn-0 är uppnått. När detta är uppnått sätts reläflaggan istället vid SSn-0 istället för vid digipeaterns callsign (se exempel).

 

Exempel:

Om ett paket skickades med inställningen AL2-2 eller WIDE1-1,AL2-1 och "UIFloodOptions=6" och "UIFloodCall=AL", ger det följande resultat:

 

Ursprungligt paket:

1:a hoppet:

2:a hoppet:

N8DEU>APRS,AL2-2:

N8DEU>APRS,W4GPS-7*,AL2-1:

N8DEU>APRS,KE4ROC-7,AL2*:

Ursprungligt paket:

1:a hoppet:

2:a hoppet:

N8DEU>APRS,WIDE1-1,AL2-1:

N8DEU>APRS,W4GPS-7*,AL2-1:

N8DEU>APRS,W4GPS-7,KE4ROC-7,AL2*:

 

I båda exemplen ovan sätts digipeaterns callsign in före SSn-n. När SSn-0 uppnåtts flyttas reläflaggan (*) till SSn-0 (i exemplet AL2*) istället för vid digipeaterns callsign.

Notera:

Dokumentationen som medföljer UIDIGI tar aldrig upp ”bit 2” och ”bit 3” förutom i filen ”Changes.txt” som medföljer distributionen av UIDIGI.

 

UITRACEOptions

// UITRACE Algorithm flag 

UITRACEOptions = 2

 

Med den förvalda inställningen sätter digipeatern in sin egen callsign före WIDEn-n samtidigt som SSID minskas med 1 tills SSID är lika med noll.

 

Exempel:

Om ett paket skickas via WIDE3-3 ger det följande resultat:

 

 

Detta är det önskade och korrekta beteendet med de nya rekommendationerna.

Tillgängliga inställningar för UITRACEOptions:

1 - bit 0 WIDEN-0 kommer att reläas

2 - bit 1 sätt reläflagga på WIDEN-0

3 - bit 2 ersätt WIDEN-0 med egen callsign

Dokumentationen för UIDIGI tar aldrig upp ”bit 1” och ”bit 2” förutom i filen ”Changes.txt” som medföljer distributionen av UIDIGI. ”Bit 1” är den rekommenderade inställningen.

 

 UIDIGICallSubstitution

// Ersätt med egen callsign i reläade paket som är adresserade till UIDIGI callsign.

UIDIGICallSubstitution = 1

 

PreemptCalls

PreemptCalls = 

Funktionen används ej. 

 

 PreemptAdd

PreemptAdd = 

Funktionen används ej.

 

PreemptedDigipeat

PreemptedDigipeat = 0 

Funktionen används ej. Använd förvalt värde.

 

UIMessage

UIMessage = 1 (förvalt)

Funktionen implementerades i ”v1.8 beta 7” för att stödja meddelanden via UI-View.

 

UIONLY

// Behandla endast UI-Frames

// 0 avaktiverar

// range 0-1

// UIOnly [n]

 

UIOnly = 0 (rekommenderas)

Funktionen implementerades i v1.8 beta 7 för att stödja UIonly-paket.

UIOnly är en parameter som kontrollerar vilken typ av paket som kan reläas.

Är värdet ”1” reläas endast UI (Unnumberred Information) AX25-paket.

Är värdet ”0” reläas även andra paket som inte är UI AX25-paket genom digipeatern.

 

Rekommenderad inställning är ”0” för att tillåta även icke UI AX25-paket. Detta för att i ”connect mode” ha möjligheten att hoppa via andra digipeatrar för att fjärrkonfigurera en avlägsen digipeater.

 

 UIPID

// PID of processed frames

UIPID = 240

 

Ändra inte denna inställning om du inte har någon speciell anledning. Den enda inställning som fungerar för APRS är 240 (F0h) och (00h).

 

SysopPassword

SysopPassword =dittegnaunikapassword

Används för fjärrkonfigurering av digipeatern. Det rekommenderas att du ändrar sysop-lösenordet för att undvika att obehöriga ändrar digipeaterns inställningar.

 

Beacon1Interval

Beacon1Interval = 600 (förvalt)

Denna parameter bestämmer hur ofta Beacon1Text skickas ut via Beacon1Path. Förvalt värde är 600 sekunder vilket är lika med 10 minuter.

Beacon#1 kan skickas var 10:e minut då den är definierad som en lokal beacon endast för digipeaterns täckningsområde.

 

Beacon2Interval

Beacon2Interval = 1790

Denna parameter bestämmer hur ofta Beacon2Text skickas ut via Beacon2Path. Förvalt värde är 1800 sekunder vilket är lika med 30 minuter. 1790 är lika med 29 minuter och 50 sekunder vilket förhindrar att paketet slås ut av de andra inställningarna genom att minska tiden med 10 sekunder.

Beacon#2 skickas ut mer sällan (var 30:e minut) än Beacon#1 eftersom beacon skickas via omgivande digipeatrar. Tätare beaconintervall via digipeatrar ger högre belastning på APRS-nätet.

 

Beacon3Interval

Beacon3Interval = 601

Denna parameter bestämmer hur ofta Beacon3Text skickas ut via Beacon3Path. Det förvalda värdet måste ändras om “lokalinformation” ska skickas ut via Beacon3Text och Beacon3Path.


Använd följande inställning om ”lokal frekvensinformation” ska skickas ut:

 

Beacon3Interval = 601

Denna beacon används för att, var 10:e minut, skicka ut lokal frekvensinformation om t.ex. en närliggande repeater eller ett evenemang. Informationen skickas endast ut lokalt.

Se avsnitt Beacon3Path och Beacon3Text.

 

För mer information om “Lokal Frekvensinformation”, se avsnitt "Beacon3Text" samt http://www.aprs.org/localinfo.html

 

Beacon1Offset

Beacon2Offset

Beacon3Offset

 

Beacon1Offset = 0 (förvalt)

Beacon2Offset = 0 (förvalt)

Beacon3Offset = 0 (förvalt)

 

Se dokumentationen för UIDIGI för mer information.

 

Förklaring:

Denna funktion fungerar ej tillfredställande.

Istället för att använda en offset för BeaconXInternval, adderas istället den angivna tiden med BeaconXInterval.

Alltså, om BeaconXInterval=600 och BeaconXOffset=300 resulterar detta i en beaconintervall på 900 sekunder istället för 600 sekunder med en offset på 300 sekunder.

 

Eftersom denna funktion inte fungerar som det är tänkt, rekommenderas det att undvika denna inställning helt och hållet.

 

Beacon1Text 

Beacon1Text = !0000.00NL00000.00E#PHG0000/Info om digityp, QTH mm.

 

Exempel på beacontext: (upp till 70 tecken)

Beacon1Text = !5833.90NL01558.34E#PHG5330/W3 Nkpg

Denna beacontext överensstämmer med rekommendationerna då symbolen visar en stjärna (#) med overlay-bokstaven ”L” (limited) ovanpå symbolen. Detta identifierar att digipeatern svarar på WIDEn-n. Texten ”W3” i informationstexten visar att den ignorerar längre hopp än 3.

Läs mer om PHG.

Beacon1Text och Beacon2Text bör vara identiska för att minska clienters loggfiler eftersom olika beacontexter kan uppfattas som olika positioner och därmed sparas varje beacon i loggfilen.

 

Tips på textformatering: 

För att digipeaterinformationen ska visas på ett bra sätt i displayen på Kenwoods stationer D7 och D700 är det viktigt att texten bakom ”/” i beacontexten formateras rätt.

Displayen för inkommande data har plats för 10 tecken per rad (D7 har 2 rader, D700 har 3 rader).

Informationstexten bakom ”/” bör alltså anpassas för att visas så bra som möjligt på dessa displayer. Läs mer under Sätta upp en digi.

 

Beacon2Text

// Digipeater Beacon 2 Text (upp till 70 tecken)

Använd samma text som i Beacon1Text:

Beacon2Text = !5833.90NL01558.34E#PHG5330/W3 Nkpg

 

Se informationen för Beacon1Text.

Beacon1Text och Beacon2Text bör vara identiska för att minska clienters loggfiler eftersom olika beacontexter kan uppfattas som olika positioner och därmed sparas varje beacon i loggfilen.

 

Beacon3Text

// Digipeater Beacon 3 Text up to 70 char

 

Förklaring:

Beacon3Text används lämpligen för “Lokal Frekvensinformation”.

Denna beacon kan användas för att skicka ut information om exempelvis en lokal tal-repeater. Beacontexten formateras på det sätt att informationen skickas ut som ett objekt med egen positionsangivelse.

Objektet bör endast skickas ut lokalt, ej via digipeater. Detta eftersom informationen endast berör den lokala omgivningen.

Anpassa Beacon3Path och Beacon3 Interval för att överensstämma med detta.

 

Exempel på “Lokal Frekvensinformation”:

Beacon3Text = ;145.775LS*111111z6041.28N/01454.11ErT000 R99k

 

Informationen i beacontexten presenterar objektet med frekvensinformation, repeaterns QTH, räckvidd samt eventuell klubbmötesinfo.

 

- Det inledande tecknet ”;” visar att meddelandet är ett objekt.

- Detta följs av objektnamnet, i detta fall frekvensen ”145.775” samt utfyllnad ”LS” (LekSand) då objektnamnet enligt APRS-specifikationen måste vara 9 tecken långt (mellan ”;” och ”*”).

- Efter ”*” följer datum/tid-fält för objektets format.

- Positionen anges i latitud och longitud och avslutas med ”r” som anger att objektet är en repeater.

- Efter positionen anges information om subton, räckvidd mm. Se nedan.

 Några olika format för repeaterobjekt: 

;FFF.FFFyz*111111zDDMM.hhN/DDDMM.hhEr Tnnn Rnnm Net...... Mtg....

 

Objektnamnet (frekvensen) måste vara 9 tecken långt. Om inte så måste resterande tecken fyllas ut med mellanslag. Försäkra dig om att det är 9 tecken mellan ”;” och ”*”.

Exempel: Om du angett ”;434.8” som ditt objekt måste du lägga till fyra mellanslag för att objektnamnet ska bli giltigt som ”;424.8    ”. Detta för att APRS-programmen ska känna igen och visa objektet.

 Om det inte finns någon bulletin-info (Net…) eller klubbinfo (Mtg….) kan dessa fält innehålla annan information. Se nedan.

 Endast de första 20 tecknen i det fria fältet kan visas i D7, och endast de 28 första tecknen kan visas i D700/D710.

 Observera att Kenwood TM-D710 kan använda denna frekvensinformation och kan med endast ett knapptryck skifta till repeaterfrekvensen (TravelPlus-funktionen).

* Exempel på formatering av ton-, räckvidd- och mötesinformation:*

(AAAAAAAAAA, BBBBBBBBBB, CCCCCCCC)

I och med att repeatern på ovanstående sätt identifieras med frekvens, och inte anropssignal som vi är vana vid, läggs lämpligen repeaterns anropssignal på rad ett. Rad två används för QTH och rad tre för övrig information. Annars kan de tre sista raderna konfigureras enligt nedan exempel:

 ( Notera! Tecknet: ”_” nedan anger mellanslag )

 

1. Första textlinjen (10 bytes AAAAAAAAAA):

 _T079 R45k - (kombinerar 79.7Hz subton (PL-ton) och räckvidd)

_D234 R45k - (kombinerar digital subton (DCS) och räckvidd)

_N45k S15k - (ingen subton, men olika räckvidd för nordlig (N) och sydlig (S) riktning.)

 

2. Andra textlinjen (10 bytes BBBBBBBBBB):

 _Net Ti800 - (för fasta radionät som kan intressera besökare. Möte Tisdag kl. 2000)

_Net Ti730 - (liknande ovan, men kl. 1930)

_144.875rx - (valfri, om t.ex. repeatern inte har standard repeaterskift)

 

3. Tredje textlinjen (8 bytes CCCCCCCC):

 _Moete Ons - (möte onsdag)

_Moete Tir - (möte tisdag)

osv, osv


BeaconDestination

 // Destination ax.25 address of beacon

 BeaconDestination = APNU3B

 

Förklaring:

BeaconDestination representerar mjukvarans versionsnummer för identifiering i nätet.

APNUxx används för att identifiera UIDIGI-digipeatrar.

APNU3B är därför lämplig att använda för UIDIGI 1.9 beta 3.

 

Referensmanual för APRS-protokollet finns tillgänglig på www.tapr.org.

 

Beacon1Path

 // AX.25 Beacon 1 path

Beacon1Path =

Förklaring:

Beacon1Path bestämmer utsändningens väg för Beacon1Text. Eftersom Beacon1Interval är vald till var 10:e minut lämnas därför Beacon1Path tomt.

Beacon kommer alltså att skickas var 10:e minut, men dock endast lokalt i digipeaterns täckningsområde. Detta för att inte belasta nätet i onödan. Informationen är mer intressant i digipeaterns närhet än längre bort.

 

 Beacon2Path

// AX.25 Beacon 2 path

Beacon2Path = WIDE2-2

Beacon2Path anger utsändningens väg för Beacon2Text och skickas ut med det intervall som anges i Beacon2Interval. Utsändningen kommer att vandra via två digipeatrar.

Är nätet hårt belastat eller finns fler digipeatrar i täckningsområdet kan Beacon2Path ändras till WIDE2-1. Utsändningen går då endast via en digipeater.

Dock bör WIDE1-1* inte användas. Anledningen till detta är att undvika att vandra via så kallade ”fill-in”-digipeatrar samt via hemmastationer med digipeater aktiverad.

 * För att synas under under rubriken "Stationer som har hört XXXXX-X direkt via radio" krävs dock att WIDE1-1 används". Detta på grund av sajtens konfiguration.

 

Beacon3Path 

// AX.25 Beacon 3 path 

Beacon3Path = NONE

 Om “lokal frekvensinformation” används i Beacon3Text anges Beacon3Path till “NONE”.

Denna inställning reducerad trafiken i nätet genom att inte skicka icke relevant information flera hopp via digipeatrar.

 

Obs! Det finns en bugg i den version av filen UIDIGI.bin som medföljer UIDIGI-distributionen. Den gör att WIDE och TRACE7-7 automatiskt sätts in vid Beacon2Path och Beacon3Path om dessa lämnas tomma. För att lösa detta måste du (om du vill ha dessa fält blanka) ladda ned filen UIGOLD.bin och använda den istället när du kompilerar din färdiga fil.

 

Slutligen…

Informationen på denna sida är översatt och sammanställd av Robert Lind, SM4WWO för aprssweden.se, med tillstånd av Tim, N8DEU.

Med reservation för eventuella faktafel och stavfel.